Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Bachelorscriptie voor deeltijdstudenten

Deeltijdstudenten schrijven geen essays of bachelorthesis, maar wel een bachelorscriptie (13 EC).

Deeltijdstudenten sluiten hun B3-jaar af met een bachelorscriptie in één van de vakken Staatsrecht, Bestuurs(proces)recht I of II, Straf(proces)recht I of II, Burgerlijk recht I of II  of Rechtssociologie. Het faculteitsbestuur stelt richtlijnen vast met betrekking tot de inhoud, de omvang en de keuze van de bachelorscriptie in een van de vakken (zie ook art 201d OER).

Deeltijdstudenten Notarieel recht schrijven een essay voor Notarieel Ondernemingsrecht I én voor Inleiding belastingrecht notarieel recht*. Daarnaast schrijven zij een bachelorscriptie in één van de vakken Burgerlijk recht I of II, Rechtssociologie, Straf(proces)recht I of II, Erf- en relatievermogensrecht I of Notariële beroepsethiek en regelgeving (zie ook art. 201i OER).

*De essayverplichting voor het vak Inleiding belastingrecht notarieel recht geldt alleen voor de studenten die het nieuwe studieprogramma van Notarieel recht volgen (wijziging B3-jaar vanaf 2018-2019).

Criteria bachelorscriptie deeltijd

De criteria, waaraan een bachelorscriptie voor deeltijdstudenten moet voldoen, zijn gelijk aan die van de essays. De omvang wijkt uiteraard af: de bachelorscriptie heeft een omvang van maximaal 15 pagina's tekst (plusminus 6.000 woorden), exclusief literatuur- en jurisprudentielijst en eventuele eindnoten.
De aandachtspunten voor het schrijven van de bachelorscriptie zijn in de digitale leeromgeving Brightspace te vinden in de course “Scriptie info”, in het bijzonder “het schrijven van een rechtswetenschappelijk opstel”. In de course staat uiteraard nog veel meer relevante informatie, bijvoorbeeld over verantwoord bronnengebruik. De voltijdstudenten schrijven een bachelorthesis in plaats van een bachelorscriptie. In september wordt er voor deze studenten een hoorcollege gegeven. Wil je toegang tot de opname van dit hoorcollege, stuur dan een mail naar de studieadviseur: merlijn.sutmuller@ru.nl

Basisbeoordeling essays

I Inhoudelijk

 • Is er een goede titel aan het essay gegeven?
 • Worden de relevante onderwerpen/leerstukken goed uitgewerkt?
 • Worden er voldoende argumenten aangevoerd ter onderbouwing van gemaakte keuzes?
 • Komt een eigen inbreng tot uiting?
 • Vormen de conclusies een logische gevolgtrekking uit het gevoerde betoog?

II Structuur

 • Is de opbouw van het werkstuk goed/logisch?
 • Bevat het essay in de inleiding een goede en duidelijke probleemstelling/vraagstelling/doelstelling?
 • Wordt de probleemstelling/vraagstelling/doelstelling goed uitgewerkt?

III Methoden en technieken van bronnenonderzoek en -verantwoording

 • Is verantwoord en voldoende gebruik gemaakt van bronnen?
 • Zijn gebruikte en geraadpleegde bronnen correct aangehaald door middel van een goed notenapparaat en een goed opgestelde literatuurlijst conform de Leidraad voor juridische auteurs?
 • Wordt op juiste wijze geciteerd en geparafraseerd?
 • Wordt duidelijk aangegeven waar een opvatting uit de literatuur of jurisprudentie wordt weergegeven en waar een eigen mening?

IV Taalgebruik, grammatica, uiterlijk en vorm

 • Is er sprake van correct, helder en indien relevant voldoende juridisch taalgebruik?
 • Is de zinsbouw in orde?
 • Is de spelling en grammatica correct?
 • Voldoet het uiterlijk, de vorm en de omvang aan de gestelde eisen?

> Algemene aandachtspunten bij het schrijven van een juridische essay (pdf, 16 kB)

Stappenplan

 • Je benadert de docent van het vak waarin je de scriptie wilt schrijven. Deze zal soms doorverwijzen naar een andere docent. Kies je voor een onderwerp binnen Straf(proces)recht I of II, dan benader je niet de coent maar stuur je een email naar scriptiecoordinatorstrafrecht@ru.nl.

Vermeld in je e-mail dat je een deeltijdstudent bent en een bachelorscriptie wilt schrijven.