Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Bachelorthesis Notarieel recht

Studenten die in of na september 2012 met de rechten opleiding zijn begonnen, dienen in het derde jaar van de studie een bachelorthesis te schrijven. Onderstaande informatie geldt uitsluitend voor studenten met de richting Notarieel recht. Deeltijders en studenten die Rechtsgeleerdheid of European Law School studeren schrijven een op die richting toegesneden bachelorthesis.

Cursusdoelen

Aan het einde van de bacheloropleiding rechtsgeleerdheid is een student in staat om zelfstandig een juridisch probleem te identificeren, dit in kaart te brengen en van het uitgevoerde onderzoek schriftelijk verslag te doen. Dit omvat mede:

  1. het formuleren van een probleemstelling en onderzoeksvraag
  2. het opzetten van een (gestructureerd) juridisch onderzoek
  3. het zelfstandig verrichten van een zorgvuldig en voldoende uitgebreid bronnenonderzoek
  4. het logisch opbouwen van enkele pagina’s juridische tekst
  5. beargumenteren van keuzes die zijn gemaakt om tot een antwoord op de onderzoeksvraag te komen
  6. het uiteindelijk beantwoorden van de opgeworpen onderzoeksvraag.

Bij de bachelorthesis ligt de nadruk op het maken van een goede opzet als fundament voor het schrijven van een langere tekst.

De bachelorthesis is bedoeld als afronding van het onderwijs op het gebied van schrijf- en onderzoeksvaardigheden van de bacheloropleiding rechtsgeleerdheid. Zij dient tevens als voorbereiding op het schrijven van een masterscriptie.

Daarnaast moet de student in staat zijn schriftelijk en mondeling feedback op juridisch werk te geven, te ontvangen en verwerken.

Vrijstelling

Een student die meent aanspraak te kunnen maken op een vrijstelling, dient daarvoor een verzoek in via het aanvraagformulier op de website (www.ru.nl/rechten/studenten, kijk bij de bacheloropleiding Notarieel recht onder het kopje 'Aanvragen').

Aanmelding door middel van inschrijving in OSIRIS

Het schrijven van de bachelorthesis notarieel recht geldt als een apart vak in het studiecurriculum. Dit vak levert 3 EC-punten op.

De student dient zich in te schrijven via OSIRIS. Na inschrijving wordt toegang verkregen tot de Brightspacepagina van de bachelorthesis waar alle benodigde informatie van het vak kan worden gevonden.

De inschrijving dient in augustus/september dan wel december/januari (aan het begin van het eerste resp. tweede semester van het collegejaar) plaats te vinden.

Onderwerpkeuze via Brightspace

De student dient een keuze te maken uit de lijst van onderwerpen die per scriptietraject door de vaksectie notarieel recht (via Brightspace) wordt bekendgemaakt. De onderwerpen zullen per scriptietraject (deels) verschillen; een student die geen onderwerp van zijn gading aantreft, kan overwegen om de onderwerpen van een volgend sciptietraject af te wachten. De student kan derhalve niet een eigen onderwerp aandragen. Bij de keuze geldt het principe: ‘Wie het eerst komt, die het eerst maalt’. De onderwerpkeuze geschiedt door in te schrijven op het desbetreffende onderwerp via Brightspace tijdens een vooraf aangegeven periode. Bij minder dan drie studenten wordt het onderwerp gesloten en worden de ingeschreven studenten in overleg bij een ander onderwerp ingedeeld.

De lijst van onderwerpen heeft betrekking op twee vakgebieden:

  1. Familievermogensrecht en
  2. Deontologie van het notarisambt, d.i. Notariële beroepsethiek en regelgeving.

Het schrijven van een noot onder een arrest geldt niet als mogelijk onderwerp. Het onderwerp waarover de bachelorthesis is geschreven, kan - in beginsel - niet later wederom worden gebruikt voor een scriptie in de masterfase.

NB: Als een student eerder heeft deelgenomen aan het bachelorthesistraject maar er niet in is geslaagd om voor de thesis een voldoende te halen, is het hem niet toegestaan om zich in het hetzelfde collegejaar voor hetzelfde onderwerp nog een keer in te schrijven. Dit geldt voor zowel uitsluiting (bij niet-deelname), reguliere uitschrijving via de coördinator, een onvoldoende beoordeling (ook in de herkansing) of geconstateerde fraude.

Onderzoek

De student dient zelfstandig bronnen-literatuuronderzoek te verrichten. De student dient zelf bronnen te vinden en te raadplegen.

Hoorcollege

Er wordt aan het begin van het traject een college/bijeenkomst gehouden waarin de te volgen procedure nader wordt toegelicht en de mogelijkheid wordt geboden eventuele vragen te stellen. Datum, tijd en locatie worden onder meer via Brightspace bekendgemaakt.

Begeleiding

De begeleiding van de bachelorthesis vindt plaats in groepen van drie tot zes studenten. Deze groepen komen gedurende het thesistraject tweemaal bij elkaar, waarbij de onderlinge feedback tussen studenten centraal staat.

Tijdens de eerste groepsbespreking worden de gemaakte opzetten besproken. De nadruk ligt hierbij op het formuleren van een goede probleemstelling, onderzoeksvraag en daarop toegesneden deelvragen. Het maken van zo’n opzet is nieuw ten opzichte van de in B2 opgedane vaardigheden. Tijdens de eerste groepsbespreking wordt van de studenten verwacht dat zij elkaars opzet kritisch bekijken, daarbij aandacht besteden aan de in de opzet gekozen insteek en dat zij en met elkaar discussiëren over het maken van een vertaalslag van die opzet naar een thesis. Tijdens de tweede groepsbespreking wordt het eerste versie van de thesis met elkaar besproken. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan de uitwerking van de gekozen opzet: is het onderwerp voldoende afgebakend, is de structuur in de tekst voldoende duidelijk, leidt de tekst naar een antwoord op de onderzoeksvraag? Waar nodig wordt de onderling gegeven feedback aangevuld door de docent/begeleider.

Het traject is erop gericht dat studenten leren van elkaars teksten, maar ook van elkaars fouten. Goed schrijven vereist dat je naar je eigen tekst kunt kijken alsof het de tekst van een ander is. In een goed stuk van een ander zie je namelijk veel eerder wat goed is en wat beter kan. Schrijf- en onderzoeksvaardigheden worden daarom verbeterd door kritisch teksten van anderen te bekijken en opgedane inzichten op de eigen tekst toe te passen. Van studenten wordt daarom verwacht dat ze elkaars stukken van (schriftelijke) feedback voorzien; de kwaliteit van deze onderling gegeven beoordelingen worden meegewogen in het uiteindelijke resultaat.

Individuele begeleiding

Studenten worden tijdens het bachelorthesistraject niet individueel door de docent begeleid. Het is wel mogelijk om per e-mail concrete vragen aan de docent voor te leggen.

Verplichte aanwezigheid bij groepsbijeenkomsten

Het schrijven van de bachelorthesis gaat via een vaste planning én studenten zijn afhankelijk van de feedback die ze van elkaar krijgen. Aanwezigheid (al dan niet digitaal) bij de twee bijeenkomsten is daarom essentieel – en dus verplicht. Het missen van een groepsbijeenkomst en/of het niet (tijdig) inleveren van de benodigde stukken leidt tot uitsluiting van de bachelorthesis voor het gehele collegejaar.

Controleert u daarom vóórdat u zich inschrijft of de relevante data en tijden van het semester waarvoor u zich wilt inschrijven, u ook schikken. Bij overlap met werkgroeponderwijs gaat de bachelorthesis voor en kan de

werkgroep in die week in overleg met de betreffende docent op een ander tijdstip worden gevolgd. Alleen onder zwaarwegende omstandigheden kan door de studieadviseur hiervan worden afgeweken.

Termijnen

De definitieve inlevertermijnen en data als hiervoor bedoeld, worden via Brightspace bekendgemaakt en kunnen door de begeleider nader worden aangevuld en geconcretiseerd.

Beoordeling

Bachelorthesis wordt door de vaksectie notarieel recht beoordeeld. Aan iedere bachelorthesis wordt een individueel cijfer toegekend.

De eerste opzet/inhoudsopgave en de eerste versie worden tijdens de groepsbijeenkomsten van feedback voorzien. De eindversie wordt van individueel commentaar voorzien. Dit commentaar is niet alomvattend in de zin dat het aanpassen van het stuk louter conform de concrete opmerkingen van de groepsgenoot en/of begeleider een voldoende of goed cijfer garandeert. Het commentaar is slechts een (globale) weergave van hetgeen zoal aan opmerkingen gemaakt (zou) kunnen worden.

De eindversie van de bachelorthesis wordt door de scriptiebegeleider beoordeeld aan de hand van het beoordelingformulier dat op brightspace is geplaatst. Een inhoudelijke beoordeling vindt plaats nadat is vastgesteld dat er geen sprake is van plagiaat en dat de bachelorthesis voldoet aan de vormvereisten die daaraan worden gesteld.

Dit cijfer wordt door de vaksectie notarieel recht aan Bureau Onderwijs doorgegeven.

Wordt de bachelorthesis als onvoldoende beoordeeld, dan kan de scriptant de bachelorthesis herkansen door een verbeterde versie in te leveren. Op verzoek vindt eerst een individuele bespreking met de scriptiebegeleider plaats. De datum en tijd van deze bespreking wordt in onderling overleg met de scriptiebegeleider vastgesteld. De herkansing wordt maximaal beoordeeld met een 7.

Niveau

Bachelor

Bijzonderheden

Contact informatie

Secretariaat: mevrouw P.J. (Petra) van Valkenburg, Montessorilaan 10, kamer 03.098, tel 024-3612186, e-mail: notarieelrecht@jur.ru.nl