Duurzaam Inkopen

Voor Radboud Duurzaam is een aparte website ingericht: ru.nl/radboudduurzaam

In 2005 is in de Tweede Kamer de motie Koopmans/De Krom aangenomen. Deze motie vraagt de rijksoverheid om in 2010 duurzaamheid bij 100% van de aankopen/investeringen als zwaarwegend criterium mee te nemen. Het kabinet Balkenende IV geeft aan deze motie gehoor. Duurzaamheid is een doelstelling van het kabinet en duurzaam inkopen voor zowel rijksoverheid als andere overheidsinstellingen zijn daarbij een belangrijk middel. In dit kader heeft minister Cramer van VROM convenanten afgesloten met provincies, gemeenten en waterschappen. De minister sprak met provincies en waterschappen af dat in 2010 50% duurzaam wordt ingekocht. Bij de gemeenten ligt dat percentage in 2010 op 75% en in 2015 zelfs op 100%.

Duurzaam inkopen

Op de website van Pianoo.nl wordt duurzaam inkopen gedefinieerd als ‘’het toepassen van milieu en sociale criteria in alle fasen van het inkoopproces, opdat dit uiteindelijk leidt tot de daadwerkelijke levering van duurzame producten, diensten en werken’’. Piano.nl heeft op haar website een lijst van goederengroepen staan waarvoor duurzaamheideisen zijn opgesteld. Inkopen zijn duurzaam als zij aan de eisen in deze lijst voldoen. De lijst is nog volop in ontwikkeling. Voor een aantal goederengroepen geldt dat de eisenlijst nog niet compleet is, voor een ander deel geldt dat nog helemaal geen eisen zijn gedefinieerd.

Een significante kostenstijging is een belangrijk argument om niet duurzaam in te kopen. Senter Novem streeft er naar geen eisen op te nemen die leiden tot een significante kostentoename. Bij de beoordeling van de kostencomponent kijkt Senter Novem naar de Total Cost of Ownership. Dit kan voor sommige producten betekenen dat de aanschafprijs hoger ligt. Dit wordt dan later terugverdiend doordat de kosten van het gebruik lager liggen.

Betrokkenheid universiteiten bij duurzaam inkopen

Op 31-3-2009 heeft de Radboud Universiteit Nijmegen bij name van onze vice-voorzitter dr.ir.A.A.J.M. Franken de verklaring duurzaam inkopen ondertekend. Dit betekent voor de universiteit dat in 2012 de helft van wat de RU inkoopt duurzaam moet zijn. Inkoop wordt in dit proces ondersteund door de experts van AMD.

Zie ook verklaring duurzaam inkopen RU (pdf, 90 kB)

Meer informatie met betrekking tot dit onderwerp  vind je op www.pianoo.nl

logopianoo
Voor meer informatie over Regelgeving ga naar de site van Pianoo.