Katholieke Werkende Jongeren, coördinatiegebied Noord-Brabant

Archiefnummer: 347
Archiefnaam: KWJN
Sector: Jeugd
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1952-1980

Het archief bevat ook stukken van de Katholieke Werkende Jongeren, district 's-Hertogenbosch.

Plaatsingslijst (pdf, 338 kB) vernieuwd januari 2018


Ten geleide
Katholieke Werkende Jongeren, coördinatiegebied Noord-Brabant (1952-1980)
De katholieke Werkende Jongeren (KWJ) wilde een school zijn voor vorming tot christelijke volwassenheid, haar diensten aanbieden en de werkende jeugd vertegenwoordigen, daar waar dat nodig en gewenst was. De KWJ stelt zich ten doel de vorming van werkende jongeren en de behartiging van alle belangen van de werkende jongeren in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder. Bij het nastreven van dit doel liet de beweging zich leiden door christelijke beginselen en door de door de kerkelijke hiërarchie gegeven of nog te geven richtlijnen. Een van de activiteiten van de KWJ was het uitzenden van technische en sociale teams naar ontwikkelingslanden: de KWJ Wereld Wijd Actie.
De KWJ werd als Katholieke Arbeiders Jeugd (KAJ) opgericht in 1945 als voortzetting van de Jonge Werkman en de Sint Joseph Gezellenvereniging. Ze was aangesloten bij de internationale KAJ, die ontstaan is in België en opgericht werd door mgr. Jos Cardijn. In 1965 hebben de KAJ en de Vrouwelijke Katholieke Arbeidersjeugd VKAJ zich verenigd tot de KWJ.
De organisatiestructuur van de KAJ was als volgt: leden - afdelingen - districten - kringen - diocesen - nationale KAJ, en na de totstandkoming van de KWJ: leden - afdelingen - districten - kringen - coördinatiegebieden - nationale KWJ. In 1967 vond de reorganisatie plaats van de oude diocesane indeling in coördinatiegebieden. Het aantal districten bedroeg 24 (dit zijn regionale eenheden, bestaande uit 10 tot 25 afdelingen, gesitueerd in een bevolkings- of industriecentrum), verdeeld over zes coördinatiegebieden, te weten:
1. Noord-Oost Nederland (Noord Nederland en Overijssel)
2. UNO (Gelderland, Utrecht en Nijmegen)
3. Limburg
4. Brezero (Breda, Zeeland en Rotterdam)
5. Nobra (Noord-Brabant; het bisdom 's-Hertogenbosch)
6. Noord- en Zuid-Holland.

Vanaf 1975 is de KWJ geen katholieke organisatie meer maar een beweging van werkende jongeren.

De structuur die voor de KWJ, rond 1975, geldt is schematisch als volgt weer te geven:
1. Centrale Raad:  - landelijke staf  - nationaal dagelijks bestuur  - nationaal bestuur  - 2 afgevaardigden uit districten - vrijgestelden - afgevaardigden van het NKV
2. Nationaal dagelijks bestuur: - landelijke staf - 1 afgevaardigde van het NKV - coördinatoren - 1 afgevaardigde uit elk coördinatiegebied
3. Landelijke staf: - voorzitter - secretaresse - penningmeester - hoofd boekhouding - 2 personen voor bedrijfswerking - 1 persoon voor personeelsbeleid - 5 coördinatoren
4. Nationaal bestuur: - nationaal dagelijks bestuur - 1 coördinator per vergadering  - 1 afgevaardigde uit ieder district
5. Districtbestuur:  - 1 afgevaardigde uit iedere kring (kringleider)  - 2 vrijgestelden  - 1 aalmoezenier per vergadering (er zijn 3 districtsaalmoezeniers).
6. Districtsteam: - 1 afgevaardigde uit iedere afdeling  - districtsaalmoezeniers.

Het onderhavige archief is, voor zover kon worden nagegaan afkomstig van het coördinatiegebied NOBRA (inclusief de rechtsvoorgangers in het district ’s-Hertogenbosch). Deze veronderstelling is vooral gebaseerd op de gemeenschappelijke plaats van huisvesting, namelijk het Open Huis aan de Vughterstraat 133 te 's-Hertogenbosch.

Literatuur van en over de Katholieke Werkende Jongeren 's-Hertogenbosch kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie van het KDC bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over de Kath. Werkende Jongeren zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘KWJ’ vindt u het bedoelde materiaal.