Beeldbank

Het KDC beheert een grote collectie aan beelddocumenten, van foto's tot spotprenten. De collectie documenteert het Nederlandse katholicisme in brede zin. Zij bevat dus niet alleen godsdienstig materiaal, maar ook materiaal met betrekking tot het katholiek maatschappelijk en cultureel leven.

De beeldbank kan online geraadpleegd worden op twee manieren:

Wilt u graag een (digitale) kopie van ons beeldmateriaal? Bestel deze dan met het bestelformulier voor Beeld&Geluid.

Disclaimers:

  1. Op een deel van de foto’s uit onze beeldbank berust auteursrecht. Indien u een foto bestelt voor publicatie waarop auteursrecht berust, zullen wij u dit altijd laten weten. U dient in dat geval altijd eerst de rechten van een foto met de rechthebbende / eigenaar van de foto te regelen, alvorens wij u de foto kunnen leveren.
  2. Een deel van de foto's in onze collectie zijn ontstaan binnen een koloniale context. Sommige beschrijvingen bij deze foto’s dateren ook uit deze context. Het KDC is momenteel bezig deze beschrijvingen kritisch te bekijken en aan te passen. Komt u in de beeldbank beschrijvingen tegen die als kwetsend kunnen worden ervaren, neem dan s.v.p. contact met ons op. 

Onze beeldbank is als volgt opgebouwd:

Categorie Omschrijving
Afbeeldingen klein formaat Foto’s en prentbriefkaarten kleiner dan A4-formaat.
Afbeeldingen groot formaat Affiches, prenten, tekeningen, diploma’s groter dan A4-formaat.
Fotoalbums

Albums zijn beschreven in het informatiesysteem en in te zien in de KDC-studiezaal.

Een selectie van foto’s in de albums is raadpleegbaar via de website.

Wandplaten Speciale collectie prenten in groot formaat, met name bedoeld voor het onderwijs.
Dia's en filmstroken Voornamelijk didactisch materiaal, vaak met bijbehorend geluidsmateriaal en tekstboekje.
Glasnegatieven Een collectie van 6.000 glasnegatieven, betrekking hebbend op de Katholieke Universiteit Nijmegen in de jaren veertig, vijftig en zestig.
Spotprenten De collectie bevat spotprenten van onder andere tekenaar en illustrator Herman Focke, spotprenten uit het archief van W.H. Nolens en een serie omslagtekeningen van het rooms-katholieke humoristische tijdschrift De Roskam. Deels zijn het originele tekeningen, deels gedigitaliseerde prenten uit diverse kranten en periodieken.
Prentjes

Onderverdeeld in:

  • Priesterprentjes: uitgegeven ter herinnering aan wijding, verschillende jubilea of overlijden.
  • Devotieprentjes: heiligen- of andere devote afbeeldingen met vaak aan de achterzijde een gebed.
  • Bidprentjes (doodsprentjes): herinneringsprentjes van niet-religieuzen.
  • Gedachtenisprentjes: uitgegeven bij gelegenheid van bijv. doop, communie, huwelijk. Tevens zijn in deze collectie opgenomen prentjes van religieuzen - zusters, broeders en fraters – ter herinnering aan bijv. professie, jubileum of vertrek naar de missie.

De bid- en gedachtenisprentjes worden om cultuur-historische redenen bewaard en zijn niet op naam maar chronologisch gerangschikt. De collectie is uitsluitend op afspraak in te zien.

Tekeningen Frederick Frank Tekeningen van paus Joannes XXIII en het Tweede Vaticaans Concilie.
Tekeningen Edelsmidse Brom Ontwerptekeningen van kerkelijke gebruiksvoorwerpen.