Bibliografie Katholieke Nederlandse Periodieken

Een van de eerste taken waarvoor het KDC zich sinds zijn oprichting heeft ingezet, is het opsporen en verzamelen van de periodieke publicaties die voor en door Nederlandse katholieken zijn uitgegeven. Naast het bewaren staat ook de systematische ontsluiting van deze buitengewoon waardevolle documentsoort hoog op de agenda van het KDC. Meer dan de meeste andere documenten kunnen periodieken de onderzoeker immers over kortere of langere afstand langs wegen en paden van historische ontwikkelingen leiden. Juist door hun periodieke verschijning bieden zij bij uitstek opeenvolgende informatie over een veelheid van themagebieden en de daarbij behorende sociaal-culturele netwerken.

Uit de veelheid van de katholieke periodieken is door een aantal deskundige historici een selectie gemaakt van ruim 3600 nationale en regionale titels die in aanmerking komen voor een uitvoerige beschrijving op basis van autopsie. Deze beschrijvingen worden thematisch in vijf delen gepubliceerd in de Bibliografie van Katholieke Nederlandse Periodieken (BKNP).

Hieronder volgt een overzicht van de BKNP die u online als PDF kunt raadplegen.

Deel Omschrijving

1. Dag- en weekbladpers
Redactie: Otto S. Lankhorst en C.Th.H. Reul
Uitgever: Valkhof Pers, Nijmegen 1999

Download hier

In het eerste deel van de BKNP zijn 314 beschrijvingen opgenomen van dag- en weekbladen die tot in 1980 zijn verschenen.

Voor de regionale en lokale nieuwsbladen geldt het criterium dat alleen die bladen zijn opgenomen, die tijdens een periode van hun bestaan minstens tweemaal per week verschenen. Voor de weekbladen geldt, dat zij van algemene, opiniërende inhoud moeten zijn  of als bijlage van een dag- of nieuwsblad zijn verspreid.

Ook zijn in dit deel de vakbladen voor dagbladuitgevers en journalisten opgenomen en de uitgaven van het Katholiek Nederlands Persbureau.

2. Cultuur en ontspanning
Redactie: Otto S. Lankhorst en Door Timmermann
Uitgever: Valkhof Pers, Nijmegen 2008

Download hier

In het tweede deel van de BKNP ligt de focus op de Nederlandse katholieke cultuur en ontspanning uit de 19de en 20ste eeuw in al zijn schakeringen, met 368 bibliografische portretten.

Opgenomen zijn zowel vooraanstaande culturele, literaire en wetenschappelijke bladen zoals de Beiaard, de Gemeenschap, Roeping en het Tijdschrift voor theologie, als een groot aantal in vergetelheid geraakte bladen en almanakken. Daarnaast komt de bonte verscheidenheid van tijdschriften aan de orde die gezamenlijk de ontspanning binnen de katholieke zuil onder hun hoede namen: van schaken tot voetbal, van dansen tot zingen, van reizen tot toneelspelen, van esperantisten tot vogelliefhebbers.

3. Godsdienstig en kerkelijk leven
Redactie: Vefie Poels en Zjuul van den Elsen
Uitgever: Valkhof Pers, Nijmegen 2012

Download hier

Het godsdienstig en kerkelijk leven in katholiek Nederland in de 19de en 20ste eeuw komt in al zijn facetten aan bod in het derde deel van de BKNP, met bibliografische beschrijvingen van bijna 1200 tijdschriften.

Hoofdthema's zijn Kerkelijke informatie, Orden en congregaties, Religieuze lekenbewegingen, Theologie (waaronder liturgie, oecumene, apologetiek en geloofsbehoud), Apostolaat, Devotie en Missie. De verzameling geeft inzicht in de wijze waarop de eigenheid van de Nederlandse katholieken zich heeft ontwikkeld binnen het brede scala van ‘roomser dan de paus' tot provocerende eigenzinnigheid.

Opgenomen zijn bekende periodieken als het Katholiek Archief, de Pius-almanakhet SchildKerk en ontmoeting, Rome en Plein. Maar ook een opvallend groot aantal tijdschriften van orden en congregaties, missietijdschriften en bladen die uitgroeiden tot belangrijke spreekbuizen van de Nederlandse katholieke kerk, zoals de Volksmissionarisde Bazuin en de Kloosterling.

4. Opvoeding en onderwijs
Redactie: Vefie Poels en Zjuul van den Elsen
Uitgever: Valkhof Pers, Nijmegen 2018

Download hier (pdf, 14 MB)

Het vierde deel omvat 898 titels, die alle betrekking hebben op onderwijs en opvoeding: deels bestemd voor de jeugd en jongeren, deels daaraan gewijd.

Het grote aantal tijdschriften binnen deze categorie heeft te maken de wijze waarop de jeugd in katholiek Nederland was georganiseerd: zowel naar standen als naar sekse, en daarbinnen nog vaak naar leeftijdsgroep. Deze periodieken waren afkomstig van de talrijke basis- en middelbare scholen, het hoger onderwijs, de studentenverenigingen, de priesteropleidingen, de internaten, de arbeidersjeugdorganisaties en de verschillende vakbondsorganisaties, die elk hun eigen blad uitbrachten.

Uiteraard vindt men in dit deel van de BKNP ook populaire tijdschriften als de Engelbewaarder, Taptoe en Okki (afkorting van 'Onze Kleine Katholieke Illustratie') voor de jeugd, vakbladen als het Katholieke Schoolblad en School en Godsdienst, of het blad Dux, dat in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw een enorme invloed uitoefende op het katholieke denken over geestelijke gezondheid.

5. Politiek en sociale actie Nog niet verschenen. Wordt verwacht.

De BKNP is een uitgave van de Valkhof Pers en via hun site te bestellen.