Bestellen product Beeld & Geluid

Om een product uit onze collectie Beeld & Geluid te kunnen bestellen, moet u akkoord gaan met de volgende leveringsvoorwaarden:

  1. Het beeldmateriaal kan digitaal geleverd worden.
  2. Beeldmateriaal wordt verzonden voor rekening en risico van de opdrachtgever.
  3. De geleverde afbeelding mag uitsluitend en eenmalig worden gebruikt voor het doel waarvoor de afbeelding is aangevraagd.
  4. De opdrachtgever mag slechts tot openbaarmaking en/of vermenigvuldiging van de door het KDC geleverde afbeelding overgaan na verkregen toestemming van de auteursrechthebbende, indien deze bekend is. Het behoort tot de verantwoordelijkheden van het KDC de auteursrechthebbende te achterhalen en de opdrachtgever daarover te informeren. Mocht het KDC daar niet in slagen dan is het voor risico van de opdrachtgever het beeld te gebruiken. De opdrachtgever vrijwaart derhalve het KDC tegen iedere aansprakelijkheid, uit welken hoofde ook, die derden jegens het KDC geldend kunnen maken ter zake van het gebruik dat de opdrachtgever van het beelddocument maakt.
  5. Indien de auteursrechten bij het KDC berusten, dan is het KDC gerechtigd aan de opdrachtgever een gebruiks­vergoeding te berekenen.
  6. De geleverde afbeelding mag niet worden gepubliceerd op een wijze waardoor inbreuk wordt gemaakt op de persoonlijk­heids­rechten van de fotograaf of op de rechten van de geportretteerde.
  7. Aan de ontvanger wordt voor elke geleverde afbeelding de kosten in rekening gebracht voor research, reproductie, porti en administratie. Afhankelijk van het gebruik wordt hiervoor een nader te bepalen minimum­bedrag vastgesteld.
  8. Bronvermelding is verplicht. Bij publicatie dient te worden vermeld: Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen en de naam van de auteursrechthebbende.
  9. Bij publicatie van de geleverde afbeelding verbindt de ontvanger zich om per omgaande en zonder verdere kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie of een fotokopie van de betreffende bladzijde(n) aan het KDC te doen toekomen.
  10. De ontvanger gaat akkoord met de voorwaarden waaronder het KDC te Nijmegen foto's al dan niet ter publicatie levert.

Bij het aanklikken van de volgende link gaat u akkoord met deze gesteld voorwaarden.