Stichting Katholiek Instituut voor Massamedia

Archiefnummer: 212
Archiefnaam: KIM
Sector: Cultuur en recreatie
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1948-1973 (1988)

Plaatsingslijst (pdf, 108 kB)

Affiche Kath. Instituut voor Massamedia "Einde van ons omroepbestel" 1984

Ten geleide
Stichting Katholiek Instituut voor Massamedia (1948-1973) 
Vóór de Tweede Wereldoorlog en opnieuw in 1946 werden door vertegenwoordigers van de pers en de Universiteit van Amsterdam besprekingen gevoerd om te komen tot de oprichting van een instituut voor perswetenschap. Katholieke dagbladredacteuren en -directeuren waren daarbij ook betrokken. In 1947 begonnen de plannen tot oprichting van een soortgelijk instituut aan de Universiteit van Nijmegen een vastere vorm aan te nemen. Dit op initiatief van dhr. Schlichting van De Tijd en dhr. Lücker van De Volkskrant. De vertegenwoordigers van de Katholieke pers trokken zich dientengevolge terug uit het overleg te Amsterdam.
In 1948 werd de Stichting Instituut voor de Katholieke Journalistiek, gevestigd bij de Katholieke Universiteit Nijmegen opgericht, met als directeur: J. Nieuwenhuis (1948-1969, en 1978). In hetzelfde jaar ontstonden de Stichting Instituut voor de Perswetenschap aan de Universiteit van Amsterdam en de Stichting de Nederlandse Persbibliotheek, SNP te Amsterdam. Deze laatste stichting werd opgericht door prof.dr. Baschwitz in samenwerking met de rector magnificus van de RK Universiteit Nijmegen, prof. Post. Een van de 5 leden van het curatorium van de SNP werd door de Senaat van de RKUN benoemd. Als directeur van de SNP werd benoemd de directeur van de Stichting Instituut voor de Perswetenschap te Amsterdam.

Van 1948 tot 1968 verzorgde het Instituut voor de Katholieke Journalistiek een 2-jarige cursus journalistieke vakbekwaamheid. Achtereenvolgende voorzitters waren: van 1951-1957  L. Hanekroot, tot 1963 G. v. Lieshout en tot 1970: J. v.d. Pluym (Volkskrant). Secretaris van1948-1952 was J. Huynen en tot 1970 T.N.J.A. van Rijn. Leden van het curatorium van het Instituut werden benoemd door de curatoren van de RK Universiteit Nijmegen, de Kath. Nederlandse Dagblad Pers en het Schriftelijk studiecentrum te Culemborg. Een docent/curator van het Instituut was J. Nieuwenhuis.

Het Instituut voor de Kath. Journalistiek ontving subsidies van de RKUN (jaarlijks vast bedrag f. 3.000,--), de Kath. Ned. Dagblad Pers te Amsterdam, de Kath. Ned. Journalistenkring te Hilversum en van dagbladondernemingen.

In 1968 werd in Utrecht de School voor Journalistiek opgericht. Als gevolg hiervan werd de genoemde 2-jarige cursus journalistieke vakbekwaamheid opgeheven. (Het Instituut voor Perswetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, hief zijn cursus ook op). Het beëindigen van de cursus, vrijwel de enige doelstelling van de stichting Instituut voor de Katholieke Journalistiek, betekende een heroriëntatie op taken. Het doel van de stichting werd gewijzigd in: "Het bevorderen van studie en werkzaamheid op het gebied van de middelen der massakommunikatie, in het bijzonder t.a.v. vraagstukken op levensbeschouwelijk terrein en die met godsdienstige ethische of sociale beginselen samenhangen". De ruimere interpretatie van de doelstelling kwam tot uitdrukking in de naamswijziging: Stichting Katholiek Instituut voor Massamedia.
Het KIM werd een bezinningscentrum voor de massamedia. Er werden studiebijeenkomsten en conferenties belegd, er was contact en overleg tussen leidinggevende personen op het gebied van massamedia, en er werden opdrachten gegeven voor het schrijven van studies. Het KIM wilde een ontmoetingspunt zijn tussen wetenschapsbeoefenaars en praktijk.
De Statutaire bepaling 'gevestigd bij de Kath. Universiteit Nijmegen' en benoeming van twee leden van het curatorium van het Instituut voor de Kath. Journalistiek door het college van curatoren van de KUN, verviel. Deze werd vervangen door een meer algemene bepaling dat het bestuur van het KIM zodanig zal moeten zijn samengesteld, dat daarin zowel wetenschap als praktijk zo goed mogelijk zijn vertegenwoordigd. De banden van de stichting met de KUN bleven formeel niet langer bestaan. De jaarlijkse subsidie kwam na 1970 (laatste cursusjaar) te vervallen. Ook de eis tot aanstelling van vertegenwoordigers van de Kath. Ned. Dagbladpers en de Kath. Ned. Journalisten Kring als bestuurslid, werd uit de statuten verwijderd.

Literatuur van en over het Katholiek Instituut voor Massamedia kunt u vinden in RUQuest.
Leeszaal KDC, Kast 5 (CC nr.36): Het informatieparadijs : verslag van het symposium, gehouden op 20 november 1999 bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Katholiek Instituut voor Massamedia / Huub Evers.- Nijmegen: Valkhof Pers, 2000

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over het Kath. Instituut voor Massamedia zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Katholiek Instituut voor Massamedia’ vindt u het bedoelde materiaal.