Stichting Landelijke Dienst voor Beweging, Rekreatie en Spel

Archiefnummer: 975
Archiefnaam: BRES
Sector: Jeugd
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1960-1992

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Plaatsingslijst (pdf, 277 kB)

Het bestuur van de Landelijke Dienst voor Beweging, Rekreatie en Spel [1993-1994]

Ten geleide
Stichting Landelijke Dienst voor Beweging, Recreatie en Spel (1960-1992)
De stichting BRES - Landelijke Dienst Beweging, Recreatie en Spel is ontstaan als voortzetting van de Dienst Sport en Spel van de Katholieke Jeugdraad voor Nederland.

- Dienst Sport en Spel
Midden jaren vijftig van de vorige eeuw stelde de Katholieke Jeugdraad voor Nederland de commissie "Spel en sport" in. De commissie werd samengesteld uit leden van organisaties die aangesloten waren bij de KJR en werkzaam waren op het terrein van sport en spel. Zij kreeg als taak mee om het KJR-bestuur te adviseren omtrent sport- en spelzaken in het jeugdwerk. Daarnaast gaf dit de leden de mogelijkheid om onderling gedachten en ervaringen uit te wisselen en eventueel gezamenlijk activiteiten te organiseren.
Al snel bleek dat er ook buiten de bij de KJR aangesloten organisaties belangstelling bestond voor de dienstverlening van de commissie. De commissie werd dan ook omgevormd tot een permanente dienst, de "Dienst Spel en Sport". Zij kreeg als taak mee om de spel- en sportbeoefening onder de jeugd te bevorderen. Daarnaast bleef zij contact onderhouden met de andere organisaties die op dit terrein werkzaam zijn. Het bleef niet meer alleen bij adviezen, de dienst ging ook kadertrainingen, opleidingen en studiedagen verzorgen.

In de jaren zestig gingen er stemmen op om te fuseren met de Stichting Sport en Spel. Door de herstructurering van de KJR van koepelorganisatie naar een landelijk centrum voor jeugdwelzijn en jongerenpastoraat werden de plannen echt concreet. Wanneer beide organisaties al samen in een gebouw zitten blijkt uit de praktijk dat er te veel verschillen zijn. De fusie wordt alsnog afgeblazen. De dienst blijft echter niet onder de vlag van de KJR opereren maar wordt omgezet in een zelfstandige stichting, de Stichting Landelijke Dienst Spel en Rekreatiesport.

- Stichting Landelijke Dienst Spel en Rekreatiesport.
Op de vergadering van 1 maart 1974 werd tot oprichting besloten en wel met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 1974. Op 27 maart passeerde de oprichtingsakte de notaris waarmee de stichting een officieel feit was. De stichting kreeg als doel "het bevorderen van spel en sport, door zoveel mogelijk jeugdigen, jongeren en ouderen te bewegen daaraan deel te nemen, door mogelijkheden tot deelname te bevorderen, door een bijdrage te leveren in de kadertraining, door hulpverlening van allerlei aard bij uitvoerende activiteiten en door het tot stand komen van goede accommodaties te bevorderen."

- Stichting BRES - Landelijke Dienst voor Beweging, Recreatie en Spel
In 1983 vonden er nogmaals veranderingen plaats. Op 19 februari van dat jaar werd besloten de naam te veranderen in "Stichting BRES - Landelijke dienst voor Beweging, Recreatie en Spel". De stichting kreeg een landelijke steunfunctie die werkzaam was op het terrein van het sociaal-cultureel werk met als doel "het welzijn van jeugd en jongeren en volwassenen in het sociaal cultureel werk in de breedste zin te bevorderen." Zij trachtte dit zoveel mogelijk te bereiken door middel van spel en bewegingsrecreatie.
De veranderingen bleven elkaar opvolgen. Diverse keren wordt er over fusies gesproken. In 1997 fuseerde BRES met het Landelijk Steunpunt Zelfverdediging (LSZ) waarmee het al een geruime tijd nauw samenwerkte. De laatste fusie vond plaats in 1999. BRES fuseerde met de Stichting Sport en Spel, de Landelijke Stichting Meer Bewegen voor Ouderen (MbvO) , Hart in Beweging (HIB) en een deel Sportontwikkeling van NOC*NSF tot het Nederlands Instituut voor Sport en Beweging (NISB). Dit heeft als doel een landelijk kennis- en informatiecentrum voor de breedtesport in Nederland te zijn.

Literatuur van en over de Landelijke Dienst voor Beweging, Rekreatie en Spel kunt u vinden in RUQuest.