Nationale Raad voor Liturgie

Archiefnummer: 284
Archiefnaam: NRL
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1910-1979

Plaatsingslijst (pdf, 528 kB) vernieuwd juli 2018

Ten geleide
Nationale Raad voor Liturgie (1910-...) 
Spoedig na de oprichting van verschillende diocesane liturgische verenigingen bleek meer onderlinge samenwerking gewenst. Op initiatief van de Liturgische Propagandacommissie van 's-Hertogenbosch werd gestreefd naar de totstandkoming van een Federatie van Liturgische Verenigingen in Nederland. Deze federatie werd op 20 mei 1915 opgericht. Het federatiebestuur, bestaande uit twee afgevaardigden van elke vereniging, nam allerlei initiatieven: het uitgeven van een tijdschrift Maandschrift voor Liturgie (1916-1924), voortgezet als Ons Liturgisch Tijdschrift (1924-1941) en liturgische volksuitgaven, het organiseren van liturgische weken. Veel initiatieven konden niet goed worden uitgevoerd vanwege de moeilijke structuur van de federatie: elk belangrijk besluit moest worden goedgekeurd door de afzonderlijke verenigingen.
In 1952 werd door de federatie het Interdiocesaan Liturgisch Secretariaat (ILS) opgericht en werden met goedkeuring van het episcopaat op 31 maart 1955 de statuten veranderd. Nu kreeg de federatie meer armslag, omdat de afgevaardigden van hun besturen volledige volmachten ontvingen om zelfstandig op te treden. Bij deze gelegenheid werd de Federatie van Liturgische Verenigingen in Nederland omgezet in de Stichting Liturgische Federatie (LF). Dr. L. Brinkhoff OFM werd door de Nederlandse bisschoppen tot directeur van het ILS, het uitvoerend orgaan van de LF, benoemd. Het ILS beoogde een centrum van voorlichting, actie en studie op liturgisch gebied te zijn.
In 1963 werd de LF opgeheven om plaats te maken voor een geheel nieuwe stichting, de Nederlandse Commissie voor Liturgie (NCL) met als uitvoerend orgaan het Nederlands Liturgisch Centrum (NLC) te Nijmegen. De organisatiestructuur werd in 1971 wederom gewijzigd en de NCL ging over in de Stichting Nationale Raad voor Liturgie (NRL), met als uitvoerend orgaan het secretariaat NRL, aanvankelijk gevestigd te Utrecht, later in Zeist. Dr. P. Vriens OFMCap werd in 1971 voorzitter van de NRL, in 1973 opgevolgd door mgr.dr. C.G.F. Braun MSC. Secretaris werd drs. E.P. de Jong, voormalig directeur van het NLC.

De NRL wil de vernieuwing van de liturgie behoedzaam en met verantwoordelijkheidsbesef begeleiden en moedigt de creativiteit aan. Om de ontwikkeling te begeleiden geeft de NRL bijvoorbeeld een jaarlijks Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie, een boekje met een liturgische kalender en met liturgische suggesties voor de eucharistie, het boetesacrament, de huwelijksinzegening en de ziekenzalving uit. Verder geeft de NRL vertalingen uit van de officiële liturgische teksten van de Romeinse Congregatie voor de Eredienst, en zorgt daarnaast ook voor een aanbod van alternatieve teksten. In 2015 is de NRL gevestigd in het bisschoppelijk paleis te 's-Hertogenbosch.

Literatuur van en over de Nationale Raad voor Liturgie kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Nationale Raad voor Liturgie’ vindt u het bedoelde materiaal.

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie van het KDC bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over de Nationale Raad voor Liturgie zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.