Buytendijk, F.J.J.

Archiefnummer: 211
Archiefnaam: BUYT
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Persoonsarchief
Darering: (1906) 1920-1987

Het archief bevat:
Stukken van persoonlijke aard, correspondentie, verhandelingen, lezingen, colleges en dictaten, recensies door Buytendijk en van diens publicaties, tijdschriftartikelen en kranteartikelen, alsmede ontsluitende kaartsystemen en bibliografische lijsten.

Plaatsingslijst en Rubriekenschema (pdf, 927 kB) vernieuwd februari 2018

F.J.J. Buytendijk aan zijn schrijfbureau in de Witte Vrouwenstraat te Utrecht, 1948

Ten geleide
F.J.J. Buytendijk (1887-1974)
Frederik Jacobus Johannes Buytendijk werd op 29 april 1887 te Breda geboren. Na zijn eindexamen HBS studeerde hij vanaf 1904 geneeskunde aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam. In 1909 legde hij zijn artsexamen af. Vervolgens maakte hij enkele studiereizen en was hij o.a. assistent in de fysiologische laboratoria te Utrecht van prof. H. Zwaardemaker en te Groningen van prof. G. Hamburger. Gedurende de jaren 1914-1919 was hij lector in de algemene biologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Hij promoveerde cum laude bij prof. H. Zwaardemaker in 1918 op het proefschrift Proeven over gewoontevorming bij dieren. In 1919 volgde zijn aanstelling tot hoogleraar in de algemene fysiologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Diezelfde discipline onderwees hij vanaf 1925 als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
In 1946 werd hij benoemd tot hoogleraar in de algemene en theoretische psychologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Het jaar daarop volgde zijn aanstelling tot buitengewoon hoogleraar aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen in de theoretische en vergelijkende psychologie en werd hij tevens gasthoogleraar aan de universiteit te Leuven in de vergelijkende psychologie.
Buytendijk ging met emeritaat in 1957, maar zette zijn leeropdracht in Nijmegen gedurende enkele jaren voort. Tevens was hij jarenlang voorzitter van de Katholieke Centrale Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid.

Buytendijk is zijn wetenschappelijke loopbaan begonnen als fysioloog, maar raakte vanaf ongeveer 1918 in toenemende mate geïnteresseerd in vraagstukken van dierpsychologische aard. In zijn Utrechtse periode was hij de centrale figuur van de zogenaamde Utrechtse School, die vooral bekendheid heeft gekregen door haar (existentieel-) fenomenologische beschrijving van het menselijk gedrag. Na zijn emeritaat heeft Buytendijk zich nog een aantal jaren bezig gehouden met de wetenschapstheoretische en wijsgerige aspecten van de fysiologie. Tot slot zij nog gewezen op de internationale bekendheid, die Buytendijk genoot, (o.a.) blijkende uit zijn correspondentie met vele geleerden van naam op het terrein van psychologie, antropologie en filosofie.
J.A. Klein Lankhorst

Zie voor verdere gegevens bijvoorbeeld: Prick, J.J.G., Herdenking van F.J.J. Buytendijk, in: Jaarboek 1974 Kon. Ned. Akad. v. Wetenschappen, 1975, 207-229, en Rutten, F.J.Th., In Memoriam Prof.dr. F.J.J. Buytendijk, in: Ned. Tijdschrift voor de psychologie en haar grensgebieden 30 (1975), II-XIX.

Literatuur van en over F.J.J. Buytendijk kunt u vinden in RUQuest en Picarta.
- Biografie via Biografisch portaal van Nederland
- Bibliografie: F.J.J. Buytendijk (1887-1974) (pdf, 180 kB)

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over F.J.J. Buytendijk zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Buytendijk’ vindt u het bedoelde materiaal.