Cals, J.M.L.T.

Archiefnummer: 605
Archiefnaam: cals
Sector: Politiek 
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: 1932-1971

Het archief bevat:
Correspondentie en aantekeningen; toespraken en lezingen; stukken betreffende de KVP; stukken betreffende kabinetscrises en formaties, Kamer- en Statenverkiezingen en regeringsverklaringen; stukken betreffende de Grondwet, verslagen van vergaderingen van de Tweede Kamer, stukken betreffende het Koninklijk Huis en persberichten. Het archief Cals geeft géén volledig beeld van al zijn activiteiten en functies. De nadruk ligt op de korte periode van zijn minister-presidentschap.

Plaatsingslijst met links naar gedigitaliseerde archiefstukken (pdf, 154 kB)

J.M.L.T. Cals (1914-1971)

Ten geleide
J.M.L.T. Cals (1914-1971)
Jozef Maria Laurens Theo Cals werd op 18 juli 1914 te Roermond geboren. Na het gymnasium (1927-1933) studeerde hij enige tijd aan het groot-seminarie te Rolduc (1933-1935). Na Rolduc ging hij in Nijmegen rechten studeren (1935-1940) en was hij onder andere senator en praeses van het Nijmeegsch Studenten Corps. Na zijn afstuderen werkte hij als advocaat en procureur te Nijmegen,was wetenschappelijk assistent bij de juridische faculteit van de Katholieke Universiteit (1941-1949) en leraar economie, staatsinrichting en handelsrecht aan het Bisschoppelijk College te Roermond (1943-1945). Na de bevrijding was hij plaatsvervangend hoofd van de Politieke Opsporings Dienst in Nijmegen en Elst en hoofd van de sectie Juridische Zaken van het Militair Gezag. Van 1947 tot 1950 was hij plaatsvervangend kantonrechter in Nijmegen.
Zijn carrière in de politiek begon toen hij lid werd van de Gemeenteraad en een KVP-afdeling oprichtte in Nijmegen waarvan hij tot 1948 fractievoorzitter was. Stukken met betrekking tot de KVP en zijn rol in deze partij maken een belangrijk deel van het archief uit. In de jaren 1945 tot 1950 bekleedde hij ook verschillende functies in de jeugdbeweging: voorzitter van de Katholieke Jeugdraad van Nederland, plaatsvervangend hoofdcommissaris van de Nederlandse Padvinderij, hoofdkwartier commissaris van de Katholieke Jeugdbeweging.

In 1948 werd hij lid van de Tweede Kamer voor de KVP en twee jaar later staatssecretaris voor Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Van 1952 tot 1963 was hij minister op hetzelfde departement. Zijn belangrijkste bijdrage als minister was de totstandkoming van de Wet tot Regeling van het Voortgezet Onderwijs (de Mammoetwet) in 1963. Van 1963 tot 1965 was hij weer kamerlid en bekleedde daarnaast nog verschillende andere functies: curator van de Rijksuniversiteit Groningen, voorzitter van de Raad voor de Kunst, lid van de Raad voor de Journalistiek. 
 In de jaren 1965-1966 leidde Cals een kabinet van KVP-ARP-PvdA, het kabinet Cals-Vondeling. De aanvaarding van de motie-Schmelzer in oktober 1966, gericht tegen de financiëel-economische politiek van het kabinet-Cals, was de oorzaak van het vroegtijdige einde van zijn minister-presidentschap. In hetzelfde jaar werd Cals benoemd tot Minister van Staat en in 1967 werd hij met mr. A.M. Dounes mede-voorzitter van de Staatscommissie van Advies inzake de Grondwet en de Kieswet (1967-1971). Van 1968 tot 1970 was hij commissaris-generaal voor de Nederlandse inzending op de Wereldtentoonstelling te Osako, voorzitter van de NOVIB en president-commissaris van het Elsevier-concern. Op 30 december 1971 overleed hij te 's-Gravenhage.

Literatuur van en over J.M.L.[Th.] Cals kunt u vinden in RUQuest.
- Biografieën via Biografisch portaal van Nederland
- Bibliografie: Bibliografieën Nederlands katholicisme in Bibliografieën Katholiek Documentatie Centrum

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over J.M.L.T. Cals zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Cals, J.M.L.T.’ vindt u het bedoelde materiaal.