Stichting Han Fortmann Centrum

Archiefnummer: 733
Archiefnaam: HAFC
Sector: Cultuur en recreatie
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1957-2011

Plaatsingslijst (pdf, 161 kB)

Affiche Han Fortmann Centrum, vóór 2001

Ten geleide
Han Fortmann Centrum (1957-2011)
Het Han Fortmann Centrum (HFC) werd in november 1979 opgericht door Myriam Schretlen-Wubbe en Wil Vendrik-Twaalfhoven, die een plaats wilden creëren om de visies van Fortmann een vervolg te geven. De Nijmeegse hoogleraar Cultuur- en Godsdienstpsychologie H.M.M. Fortmann (1912-1970) bestudeerde de ‘bruggen’ tussen wereld- en mensvisies in verschillende godsdiensten. Het centrum omschreef zichzelf in 1979 als “centrum voor menselijke en religieuze bewustwording en groei in christelijk perspectief”. Het was zo een initiatief van katholieke leken die in Han Fortmann een levensgids hadden gevonden en anderen de weg naar hem wilden wijzen. Het overkoepelend thema van Fortmanns gedachtegoed is de aandacht voor de samenhang tussen lichaam en geest. Centraal daarbij staat het begrip bewustwording.

Bewustzijn is bij Fortmann de kracht die ieder mens met zichzelf en met de wereld verbindt. Die verbinding is niet alleen gericht op het individu, maar juist ook op de verhouding tussen mensen onderling en op de betrokkenheid bij de maatschappij. Het HFC wil via velerlei methodes en invalshoeken heel de mens benaderen. In de mens- en gedragswetenschappen, zowel als in de mystieke en spirituele tradities van het christendom en daarbuiten, is een schat van materiaal voorhanden waarop het HFC zich probeert te oriënteren. Het HFC is een poging om vanuit een bestaande institutie (Katholieke Universiteit Nijmegen, later Radboud Universiteit Nijmegen) creatief met de cultuurcrisis en de geestelijke nood die daaruit voortkomt om te gaan. De Stichting Han Fortmann Centrum stelt zich ten doel: 1. het instandhouden van het Han Fortmann Centrum, dat beoogt het bevorderen van persoonlijke groei en bewust zijn, in het persoonlijk en maatschappelijk leven. Daarbij baseert zij zich op wijsheidtradities uit de hele wereld. 2. het organiseren van cursussen, trainingen, lezingen, open meditatiebijeenkomsten en andere activiteiten. 3.het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek naar de in sub 2 bedoelde activiteiten. 4.het in al haar activiteiten streven naar aandacht, betrokkenheid en duurzaamheid.
Bij de uitvoering van haar taak wordt de Stichting bijgestaan door het Stichtingsbestuur. Voor de meer inhoudelijke kant van haar taak is er een Begeleidingscommissie. De uitvoering en de samenstelling van het programma van de Stichting wordt tenslotte verzorgd door de Staf.

De Stichting streeft naar een nauwe samenwerking met de Katholieke Universiteit, later Radboud Universiteit en de Studentenkerk te Nijmegen. Er zijn onder andere regelmatig vergaderingen van de staf van het HFC en het pastorale team van de studentenkerk. Waar de studentenkerk zichzelf vooral als een stukje ‘kerk’ ziet, waarin de liturgie en de joods-christelijke traditie een grote rol spelen, ziet het HFC zichzelf als een centrum van spiritualiteit waarin behalve vanuit de theologie mede vanuit de gedragswetenschappen gewerkt wordt aan bewustwording en spirituele groei. Om op het terrein waarop het HFC zich begeeft nauwkeurig omschreven onderzoek te kunnen doen wordt gewerkt aan intensivering van de contacten tussen het HFC en de Universiteit, met name in de vakgebieden van cultuur- en godsdienstpsychologie en medische psychologie. Die contacten zijn op het niveau van het Stichtingsbestuur en de Begeleidingscommissie volop aanwezig.

In september 1993 verhuisde het HFC van de Stijn Buysstraat 11a naar Huis Oud Heyendael op de campus. Toen de subsidiekraan voor het HFC geleidelijk werd dichtgedraaid, kon het HFC de personeelslasten niet langer dragen en slonken de financiële reserves. In 2006 vond er daarom een reorganisatie plaats, waarbij met alle medewerkers ontslagregelingen werden getroffen en waarbij een bestuurswisseling plaatsvond. Dankzij een aantal substantiële donaties zag de financiële positie van de Stichting er eind 2007 weer gezond uit. Op 1 september 2008 werd het Han Fortmann Centrum voor Mindfulness opgericht. Het HFC maakte zo een ‘omslag’ van Centrum voor balans en bezieling in leven, leren en werken naar een centrum voor Mindfulness. (Fortmann pleitte al voor een systematische training in het waarnemen van wat zich in het hier en nu aan ons aandient. Hij wees er nadrukkelijk op dat goed waarnemen moeilijker is dan wij vermoeden. Want zuiver waarnemen wordt belemmerd door onze preoccupatie met ervaringen uit het verleden en door onze hoop of vrees voor de toekomst. Zo wordt het beeld van het heden vertekend en dringt het heden alleen onvolledig of vervormd tot ons door.) Het 30-jarige bestaan van het HFC werd gevierd door de officiële opening van het HFC voor Mindfulness. In 2011 werd de aan de universiteit gelieerde stichting opgeheven om vervolgens als nieuwe onafhankelijke stichting met dezelfde naam door te gaan op de Groesbeekseweg 428.

Literatuur van en over het Han Fortmann Centrum kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over het Han Fortmann Centrum zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Han Fortmann Centrum’ vindt u het bedoelde materiaal.