Stichting Katholiek Vrouwelijk Jeugdwerk

Archiefnummer: 394
Archiefnaam: KVJ
Sector: Jeugd
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1945-1972

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Plaatsingslijst (pdf, 289 kB)

Rubriekenlijst (pdf, 18 kB)

Logo van het Katholiek Vrouwelijk Jeugdwerk, 1960

Ten geleide
Stichting Katholiek Vrouwelijk Jeugdwerk (1945-1972)
Het Katholiek Vrouwelijk Jeugdwerk (KVJ) werd opgericht op 18 juni 1949 omdat er bij de reeds bestaande organisaties voor meisjesjeugdwerk de behoefte was ontstaan aan een nationaal orgaan van samenwerking en overleg tussen de diverse nationale organisaties en diocesane instanties voor het Katholiek Vrouwelijk Jeugdwerk in Nederland.

Het KVJ was een nationale beweging bestaande in alle diocesen. Vanaf 1945 bestond reeds de Katholieke Actie Vrouwelijke Jeugd (KAVJ) waarvan het KVJ een voortzetting was. Daarmee zijn dus alle archiefstukken tot 1949 afkomstig van de KAVJ. Van 1945 tot 1960 was M.H.C. Vendrik voorzitster van de landelijke organisatie.

Het doel van de organisatie was samenwerking tussen de verschillende vormen van katholiek vrouwelijk jeugdwerk. Materiële steun aan de deelnemende organisaties werd verleend in de vorm van subsidies, kredieten en leningen.
In tegenstelling tot de jeugdbeweging voor het katholieke mannelijke jeugdwerk vormden de katholieke vrouwelijke jeugdbewegingen geen financiële eenheid. De begroting van het Nationale en Dagelijkse Bestuur en het Nationale Secretariaat van het KVJ werd jaarlijks door het Nationaal Bestuur vastgesteld en door de aangesloten bewegingen en organisaties goedgekeurd. Tegelijkertijd werd het verdelingsschema vastgesteld en goedgekeurd, volgens welke die bewegingen en organisaties hun financiële bijdrage aan de algemene kosten zouden leveren. Verdelingsschema en begroting hadden als basis de exploitatielasten van het nationale en diocesane werk van de participanten.

De diocesane instanties waren centra van studie en overleg voor de buitenschoolse activiteiten van de katholieke vrouwelijke jeugd, zowel georganiseerd als ongeorganiseerd.
Voor het stimuleren van de samenwerking tussen al diegenen die het katholiek meisjes jeugdwerk behartigden was er gezamenlijke studie en meningsvorming. Hiervoor werden studiedagen georganiseerd. Hier gaf men voorlichting over nieuwe ontwikkelingen en visies op religieus, pedagogisch, sociologisch, psychologisch enz. gebied, en werd gediscussieerd over de consequenties daarvan voor het jeugdwerk. Verder werden gedachten en ervaringen betreffende diverse aspecten van de jeugdvorming uitgewisseld, o.a. in de werkgroepen voor de jeugd onder en boven 17 jaar. Ook werd meningsvorming gestimuleerd ten aanzien van internationale zaken, zoals lekenmissie-acties, oost-west verhoudingen, onderontwikkelde gebieden, zaken die in de Wereldfederatie voor Katholiek Vrouwelijk Jeugdwerk aan de orde waren en staatsburgerlijke en lichamelijke vorming. Daarnaast was er studie over de ontwikkeling van het katholieke jeugdwerk en de samenwerking, met name tussen de mannelijke en vrouwelijke jeugd.

Het KVJ had in verschillende bewegingen en organisaties vertegenwoordigingen, zoals in de Katholieke Jeugd Raad, de Nederlandse Jeugd Gemeenschap, de Wereldfederatie voor Katholiek Vrouwelijk Jeugdwerk, het Mgr. Hoogveld Instituut enz. en in opleidingsinstanties zoals de Stichting Mater Amabilisscholen en de Kopse Hof.

Ten behoeve van de leidstersvorming gaf de organisatie naast het blad Kerk en wereld bulletins en de brochures Werkende meisjes en Eigenheid en Samenspel uit.
De stichting had een Commissie Spel en Sport en werkte samen met de Dienst Spel en Sport van de Katholieke Jeugd Raad en organiseerde verder speciale cursussen op het gebied van de vrije expressie, studiedagen, zomerkampen en cursussen, Rome-reizen, hulpacties voor onderontwikkelde gebieden en beroepenvoorlichting.

De vele besprekingen die in de loop der jaren gevoerd werden over een nauwe samenwerking tussen de katholieke mannelijke en vrouwelijke jeugd leidden uiteindelijk, na goedkeuring van het Episcopaat, in september 1962 tot het samengaan van het Katholiek Meisjes Jeugdwerk (KMJ), waaronder de Nederlandse Gidsenbeweging (NGB), het Katholiek Meisjes Gilde (KMG) en de Meisjesclubs met de Katholieke Jeugd Beweging (KJB), waaronder de Katholieke Verkenners, Jong Nederland en de Jongensclubs, in de federatieve "Stichting Katholiek Jeugdwerk voor Jongens en Meisjes". Met deze stichting werd het KVJ eigenlijk overbodig en het werd dan ook geliquideerd, vermoedelijk in 1963 of 1964. Zie ook het KDC-archief van de Kath. Jeugdbeweging en de Kath. Verkennersbeweging.

Literatuur van en over het Katholiek Vrouwelijk Jeugdwerk kunt u vinden in RUQuest.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over de Stichting Katholiek Vrouwelijk Jeugdwerk zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Kath. Vrouwelijk Jeugdwerk’ vindt u het bedoelde materiaal.