Stichting Pauselijk Missiewerk der Kinderen

Archiefnummer: 755
Archiefnaam: PMK
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: (1873) 1941-1988

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Plaatsingslijst (pdf, 338 kB)

Zie ook het archief van het Nationaal Bureau van de Pauselijke Missiewerken

Pauselijk Genootschap van de H. Kindsheid. Herinnering aan het gedoopte heidenkindPauselijk Missiewerk van de Kinderen. "Woensdag 3 mei (1967). Leef mee, deel mee"

Ten geleide
Stichting Pauselijk Missiewerk der Kinderen (1873) 1941-1988
Het Pauselijk Missiewerk der Kinderen is in 1843 opgericht door de oud-bisschop van Nancy en oud-volksmissionaris in Frankrijk, mgr. Forbin-Janson. Het idee, aangedragen door een missionaris in Mongolië, was om kinderen uit Europa te interesseren voor het lot van de Chinese kinderen en daarvoor iedere maand een stuiver te vragen. Hij wist vele bisschoppen in Frankrijk en andere Europese landen mee te krijgen. Omdat aansluiting bij het Genootschap tot Voortplanting van het geloof mislukte, werd een aparte organisatie opgericht en door Rome goedgekeurd. In 1848 kwam er een Nederlandse afdeling met de naam 'Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen.'
Het Curie-departement Propaganda Fide had als hulptroepen het Genootschap tot voortplanting van het geloof, het Genootschap der H. Kindsheid (deze naam bestond in Nederland nog in 1958), het St. Petrus Liefdewerk en de Priestermissiebond.

In 1962, ten tijde van het Tweede Vaticaans Concilie, kwam er in Nederland een nieuwe opzet: de namen werden gemoderniseerd tot Pauselijk Missiewerk voor Geloofsverbreiding, Pauselijk Missiewerk der Kinderen en Pauselijk Missiewerk voor eigen Priesters en er werd een minimum bijdrage gevraagd van f 5.- voor deze drie samen. De opbrengst ging naar Propaganda Fide in Rome, waar de bestemming bepaald werd. In 1962 was de opbrengst wereldwijd 88 miljoen gulden, in 1968 160 miljoen. De Nederlandse bijdrage was bijvoorbeeld in 1970 5,5 miljoen. Vanaf 1968 kregen de landelijke kerkprovincies door middel van jaarlijks overleg in Rome een stem in de verdeling. Deze ommezwaai was het werk van mgr. Pignedoli, vertrouweling van paus Paulus VI. In deze periode raakte ook de gedachte van het zieltjes winnen op de achtergrond, ten gunste van meer aan ontwikkelingswerk verwante activiteiten. Men wilde niet meer het Europese, katholieke stempel op niet-westerse mensen drukken, maar er kwam respect voor het eigen karakter van geloof en religie in niet-westerse landen.

Rector Jos A.A. Schoenmakers had in Nederland van 1966 tot 1985 de leiding van de Pauselijke Missiewerken. Hij werd opgevolgd door pater Harrie Verhoeven. In 1988 kreeg Els A.M. Kroese de leiding van het Pauselijk Missiewerk der Kinderen. Het bureau, dat sinds 1959 was gevestigd in Nijmegen, werd ondergebracht bij het nationale bureau van de Pauselijke Missiewerken te Den Haag.

Sinds 1850 gaf het Genootschap der H. Kindschheid het tijdschrift Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen uit. Dit was een van de oudste Nederlandse tijdschriften. Het werd vanaf 1934 voortgezet onder de naam De kleine apostel en kreeg in 1966, uitgegeven door het Pauselijk Missiewerk der Kinderen, de naam KLAP : de kleine apostel. In 2006 hield het op te bestaan.
Bron: KDC-Knipselcollectie

Literatuur van en over het Pauselijk Missiewerk der Kinderen kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over de Pauselijke Missiewerken zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC. Hierin ook enige informatie over het Pauselijk Missiewerk der Kinderen.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Pauselijk Missiewerk der Kinderen’ vindt u het bedoelde materiaal.