Nijmeegse Universitaire Stichting Buitenlandse Studiebetrekkingen

Archiefnummer: 1030
Archiefnaam: NUSB
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1955-1991

Plaatsingslijst (pdf, 101 kB)

Rubriekenlijst (pdf, 9,1 kB)

Zusters van de school voor verpleegkundigen (Nurse A-B) van het ziekenhuis te Sengerema (Tanzania). Uiterst rechts zuster Servatio. De Kath. Universiteit steunde middels de NUSBS het zogenaamde Mwanza programma

Ten geleide
Nijmeegse Universitaire Stichting Buitenlandse Studiebetrekkingen (1955-1991)
De NUSBS is op 26 augustus 1965[1] opgericht als beleidsuitvoerend orgaan van de commissie Buitenlandse Betrekkingen uit de Academische Senaat van de KUN[2]. Deze commissie is in 1955[3] opgericht en nam het initiatief tot oprichting van een documentatie- en inlichtingen-bureau voor het aanvragen van buitenlandse studiebeurzen en schiep mogelijkheden voor internationale uitwisseling van studenten en medewerkers van de KUN. Zij vergaderde voor de laatste keer op 13 december 1965 en ging sinds de oprichting van de NUSBS functioneren als adviesraad voor de stichting. In 1969 is er geen sprake meer van een adviesraad, maar van een beleidscommissie Buitenlandse studiebetrekkingen, in 1970 gevolgd door een nieuwe naamswijziging: Commissie informeel overleg NUSBS.[4] Vanaf oktober 1971 wordt deze commissie coördinatiecommissie genoemd[5].

De akte van oprichting van de NUSBS vermeldt als doel van de stichting[6]: “de bevordering van de betrekkingen tussen de Katholieke Universiteit te Nijmegen en buitenlandse instellingen van wetenschappelijk onderwijs en studerenden, in het bijzonder die in de ontwikkelingslanden, door het verstrekken van studiebeurzen en andere bijstand en door alle daartoe dienstige voorzieningen”. De eerste bestuursvergadering van de NUSBS vond op 30 november 1965 plaats[7]. Reeds bij de oprichting van de NUSBS bestonden er enkele werkgroepen, elk met hun eigen doel. In 1966 waren dat[8] : Werkgroep Sociale Voorzieningen voor buitenlandse studenten, werkgroep Studiebeurzen en de Nijmeegse Werkgroep voor Ontwikkelingshulp (met als subwerkgroep de cursuscommissie) (sinds mei 1969 geheten: werkgroep voor ontwikkelingssamenwerking). Later kwamen daar de volgende werkgroepen bij[9]: Werkgroep uitwisseling van studenten met het buitenland (sinds 1967), subwerkgroep Tanzaniaproject (sinds 1967), werkgroep Humane Ecologie (van 1967-1968), subwerkgroep Studiebegeleiding (sinds 1968), en de Nijmeegse Studentencommissie buitenlandse betrekkingen (sinds 1968). In 1971 bestonden nog de volgende commissies: Coördinatiecommissie, commissie voor ontwikkelingssamenwerking, commissie begeleiding stageprogramma Tanzania, adviescommissie Nijmegen International Students Club (NISC) en de commissie samenwerking met Lublin[10]. In 1973 kwamen daar nog twee ad hoc groepen bij: de universitaire werkgroep Vietnam en de commissie Aktie Ruggesteun[11]. Het secretariaat van zowel NUSBS als adviesraad en werkgroepen/commissies was (sinds 1 mei 1966) in handen van één persoon: drs. B.C.M.E. Niessen, hij was tevens directeur van het bureau van de stichting. Het bureau van de stichting kreeg in september 1966 een eigen huisvesting (bij het Missiologisch Instituut) aan de Van Schaeck Mathonsingel 4 te Nijmegen.

In februari 1970 wil het bestuur van de NUSBS de stichting opheffen[12]. De commissie informeel overleg NUSBS weet het bestuur daar echter van te weerhouden.[13] In hetzelfde jaar 1970 wordt er echter weer gesproken over opheffing van de stichting en ook in 1972 is daar nog steeds sprake van[14]. Ook de coördinatiecommissie wil de NSUBS opheffen en gaat over tot de oprichting van een centrum voor buitenlandse betrekkingen[15]. In 1971 wordt de naam van dit centrum gewijzigd in het bureau voor Buitenlandse betrekkingen[16]. De coördinatiecommissie besluit in 1972 de NUSBS en het bureau voor buitenlandse betrekkingen naast elkaar te laten bestaan, waarbij de NUSBS van belang is bij het verwerven van financiële middelen bij derden[17]. Consequentie daarvan is wel, dat de statuten van de NUSBS moeten worden herzien. In haar vergadering van 4 april 1973 aanvaardt de coördinatiecommissie de statuten van de (nieuwe) Stichting ter bevordering van buitenlandse betrekkingen[18]. Het doel van deze stichting was het verwerven van fondsen ter financiering van activiteiten, die door de reguliere financiering geen subsidies verkregen zoals: beurzen en toelagen voor stafleden van universiteiten in ontwikkelingslanden (Tanzania) ten behoeve van een aanvullende opleiding aan KUN of Radboudziekenhuis, samenwerking met andere katholieke instellingen voor hoger onderwijs (universiteiten te Indonesië, Peru en Polen), co-assistentschappen van artsen in ziekenhuizen in ontwikkelingslanden (Ghana, Lesotho, Tanzania) en studentenuitwisseling met andere universiteiten (België, Duitsland, Frankrijk, Japan, Verenigde Staten)[19]. Het bureau voor Buitenlandse Studiebetrekkingen werd een onderdeel van de Algemene Dienst van de universiteit[20]. In februari 1971 werd J.Th. Willemsen hoofd van het bureau[21]. Het bureau verhuisde op 26 januari 1972 naar het universiteitshuis (U-huis) aan de Prof. Van Weliestraat 8[22].

Per 1 januari 1979 veranderde de status van het bureau: het werd van de Algemene Dienst overgeplaatst naar en organisatorisch ingepast in het bureau van de universiteit[23]. Anno 2002 is het Bureau Buitenland een onderdeel van de Dienst Communicatie en Marketing en is gevestigd aan de Comeniuslaan 4. De stichting is met inschrijfnummer 4055622 anno 2002 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

[1] Inv.nr. 43 (notulen van 22 oktober 1965) en inv.nr. 60
[2] Inv.nrs. 2, 16 en 44 (notulen 30 november 1965)
[3] De eerste vergadering vond plaats op 13 juli 1955 (inv.nr. 43)
[4] Inv.nr. 1731
[5] Inv.nrs. 7, 16 en 1208
[6] Inv.nr. 60
[7] Inv.nr. 44
[8] Inv.nr. 52
[9] Inv.nr. 3
[10] Inv.nr. 7
[11] Inv.nr. 8
[12] Inv.nr. 44, notulen van 4 februari 1970
[13] Inv.nr. 1731
[14] Inv.nr. 1121
[15] Inv.nr. 1208 (notulen van 16 oktober 1970)
[16] Inv.nr. 1208 (notulen van 15 januari 1971)
[17] Inv.nr. 1208 (notulen van 9 maart 1972)
[18] Inv.nr. 1208; de officiële oprichtingsdatum van de nieuwe stichting is 28 november 1972 (zie inv. nr. 1261)
[19] Inv.nr. 1263
[20] Inv.nr. 11
[21] Inv.nrs. 6 en 1264; de officiële benaming van het hoofd van het bureau was: directeur van het bureau voor buitenlandse betrekkingen (zie inv.nr. 1261)
[22] Inv.nr. 7
[23] Inv.nrs. 15 en 1264

Literatuur van en over de Nijmeegse Universitaire Stichting Buitenlandse Studiebetrekkingen kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Nijmeegse Universitaire Stichting Buitenlandse Studiebetrekkingen’ vindt u het bedoelde materiaal.