Katholieke Volkspartij (KVP)

Archiefnummer: 266
Archiefnaam: KVP
Sector: Politiek
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: (1891-1919) 1945-1980

Het archief bevat
Stukken betreffende partijcongressen en reglementen en vergaderstukken van de bestuursraad en de partijraad; brieven en vergaderstukken van het partijbestuur en het dagelijks bestuur; correspondentie, registers van ingekomen en uitgegane brieven, verslagen van de directeur van het partijbureau en journaalarchief, waaronder redevoeringen van KVP-politici; stukken betreffende de reglementering en grondslag van de partij, de organisatie- en bestuursstructuur en de Structuurcommissie; stukken betreffende personeelsaangelegenheden, ledenadministratie, huisvesting en inrichting van het bureau, financiële stukken en stukken betreffende lidmaatschappen van de KVP van verschillende nationale en internationale organisaties en bewegingen; stukken betreffende verkiezingen voor de Eerste en Tweede Kamer, de Provinciale Staten, de Gemeenteraad en het Europees Parlement; stukken betreffende diverse commissies en de afdeling Buitenland; stukken betreffende contacten met kringen, statenkringen en afdelingen en stukken betreffende contacten met andere politieke partijen in binnen- en buitenland, contacten met maatschappelijke organisaties en contacten met de pers; stukken betreffende het kader- en vormingswerk en de positie van de vrouw in de partij; stukken betreffende radio en televisie; partijpublicaties, waaronder de algemeen-politieke periodieken Katholiek Staatkundig Maandschrift en Politiek, en de leden- en propagandabladen De Opmars, KVP en Politiek Nieuws; stukken betreffende dissidente stromingen binnen de partij en de totstandkoming van het CDA; stukken betreffende de documentatiedienst.

Toegangen:

Plaatsingslijst ingedeeld naar rubrieken (pdf, 842 kB)Ontwerp van KVP_affiche in de jaren '50 Een Krachtg Volk een krachtig gezin

Ten geleide
Katholieke Volkspartij (1891-1919) 1945-1980
Op 22 december 1945 werd de Roomsch-Katholieke Staatspartij (RKSP) omgevormd tot Katholieke Volkspartij. De grondslagen van deze omvorming waren tweeërlei. Men wilde een katholieke beginselpartij die tegelijkertijd een brede volkspartij was, ook openstaand voor niet-katholieken en met een vooruitstrevend programma. Aan de basis van de KVP stonden de plaatselijke afdelingen, overeenkomend met gemeente of parochie, en de gewestelijke kringen, die samenvielen met de Rijkskieskringen. De algemene politieke leiding van de partij lag bij de partijraad. Deze kwam jaarlijks bijeen om programma's en reglementen vast te stellen. Van 1954 tot 1971 bestond er naast deze partijraad een bestuursraad. Eerstgenoemde belastte zich gedurende die periode met algemene politieke zaken, laatstgenoemde had de algemene organisatorische leiding van de partij. Na 1971 werden de beide taken weer door de partijraad vervuld. Naast de partijraad waren er de partijcongressen die ieder jaar van 1947 tot 1966 werden gehouden. Afgevaardigden van de afdelingen en van de kringbesturen alsmede de kadertop en de fractieleden bespraken daar actuele politieke kwesties. Het partijbestuur en het dagelijks bestuur vormden te zamen het hoogste bestuursapparaat van de partij. Het dagelijks bestuur werd bij de uitvoering van zijn werkzaamheden bijgestaan door het Partijbureau. Dit laatste orgaan was het algemeen secretariaat van de partij dat onder leiding stond van een directeur die tevens partijsecretaris was. Vanaf 1966 werden er door de KVP, CHU en ARP pogingen ondernomen tot een bredere christelijke samenwerking. Een interne discussie binnen de KVP over de katholieke beginselen van de partij was hieraan voorafgegaan. In 1966 had de KVP bepaald dat deze beginselen niet meer als grondslag dienden bij de bepaling van het politiek te voeren beleid. Het streven naar samenwerking nam de gehele jaren zeventig in beslag. Na de verkiezingen van 1977 gingen de drie confessionele fracties op in de CDA-fractie. Op 11 oktober 1980 werd de fusie van de drie partijen een feit.

Literatuur van en over de Katholieke Volkspartij kunt u vinden in RUQuest.
Leeszaal KDC (Kast 10 nr. 18): De Katholieke Volkspartij 1945-1980 / J.A.Bornewasser. - Nijmegen : Valkhofpers, 1995
Dl. 1: Herkomst en groei (tot 1963)
Dl. 2: Heroriëntatie en integratie (1963-1980)
Bibliografie: zie Bibliografie Nederlands Katholicisme in Bibliografieën Katholiek Documentatie Centrum.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over de Kath. Volkspartij zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Kath. Volkspartij’ vindt u het bedoelde materiaal.