Bogaers, P.C.W.M.

Archiefnummer: 1162
Archiefnaam: BOGP
Sector: Politiek
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: 1934-2004

Plaatsingslijst (pdf, 80 kB)

Minister Bogaers heeft het startsein gegeven voor een groot project omvattende 2028 woningen, z.j.

Ten geleide
P.C.W.M. Bogaers (1924-2008)
Pieter Clemens Wilhelmus Maria Bogaers werd op 2 juli 1924 te Cuijk (N.Br.) geboren als zoon van Petrus Philippus Maria Josephus Bogaers en Henrica Maria Bernardina Christina Hermans. Van 1948 tot 1957 was hij assistent van Prof. Van den Brink op de Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg. Daarnaast was hij ook werkzaam als economisch adviseur bij de Katholieke Arbeiders Beweging (KAB). Aansluitend daarop was hij directeur van het wetenschappelijk adviesbureau van de KAB van 1957 tot 1963. Van 1963 tot 1965 was hij voor de KVP Minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid. Tijdens zijn bewind als minister bracht hij in 1963 de Nota betreffende een pluriform en expansief bouwbeleid uit. Voorwaarden om het bouwvak aantrekkelijker te maken (zoals vrijstelling militaire dienst, prestatiebeloning, toewijzing woonruimte aan bouwvakkers) en bevordering van arbeidsbesparende bouwsystemen staan centraal in deze nota. Hierdoor werd de bouwproductie opgevoerd tot 100.000 woningen per jaar. Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening was Bogaers van 1965 tot 1966. Hij voerde in 1965 de premie-b woning in en in 1966 was hij verantwoordelijk voor de Tweede Nota inzake de Ruimtelijke Ordening. Daarin wordt ervan uitgegaan dat er in 2000 ca. 20 miljoen inwoners zullen zijn. Gebundelde deconcentratie (groeikernen buiten de grote steden, zoals Zoetermeer en Purmerend) wordt beleidsuitgangspunt bij het beleid om die groei op te vangen. Tussen stedelijke gebieden moeten groene bufferzones blijven bestaan. Verstedelijking moet plaatsvinden aan de buitenranden van de Randstad, waardoor het Groene Hart ‘groen' kan blijven. Om de groei van het autoverkeer op te vangen, moet de capaciteit van het wegennet vervijfvoudigd worden. In de nota is ook aandacht voor openbaar vervoer, recreatie, zoetwatervoorziening en de bestuurlijke organisatie (stadsgewesten).

Pieter Bogaers was medeoprichter van de Politieke Partij Radikalen (PPR). Als progressief econoom afkomstig uit de Katholieke Arbiedersbeweging was hij bekwaam, onbaatzuchtig, maar enigszins monomaan. Als bewindsman was hij het type van een stoommachine die niet was te stoppen als hij eenmaal op gang was. Vanwege het niet-confessionele karakter voelde hij zich al gauw niet meer thuis in de PPR en hij keerde terug naar de KVP. Hij werd Officier in de Orde van Oranje-Nassau in 1963 en Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau op 5 december 1966. Bogaers was echtgenoot van Fem Bogaers-Visscher en vader van 7 kinderen.

Literatuur van en over P.C.W.M. Bogaers kunt u vinden in RUQuest.
- Biografie via Biografisch portaal van Nederland
- Bibliografie in Bibliografieën Katholiek Documentatie Centrum.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over P.C.W.M. Bogaers zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Bogaers, P.C.W.M.’ vindt u het bedoelde materiaal.