Nederlandse Katholieke Boekverkopersbond

Archiefnummer: 232
Archiefnaam: NKBO
Sector: Cultuur en recreatie
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1955-1976

N.B. Het archief van de Uitgeverij Paul Brand bevat onder de nrs. 216-221 ook materiaal over de Ned. Kath. Boekverkopersbond.

Plaatsingslijst (pdf, 164 kB) vernieuwd januari 2016

Eigen boekenbon van de Nederlandse Katholieke Boekverkopersbond, 1959-1962

Ten geleide
Nederlandse Katholieke Boekverkopersbond (1955-1976)
Sinds 1924 waren de katholieke boekverkopers en uitgevers verenigd onder de hoede van de Rooms-Katholieke Nederlandse Boekhandelaren- en Uitgeversvereniging Sint Jan. Na de oorlog kwamen zij door de nood gedwongen opnieuw bijeen. Er was een nijpend papiergebrek en de lege schappen in de boekwinkels moesten gevuld worden.

De oude vereniging 'Sint Jan' werd getransformeerd in een Federatie van twee afzonderlijke bonden, de ene van katholieke boekverkopers en de andere van katholieke uitgevers. Zo ontstonden de Nederlandse Katholieke Boekverkopersbond (NKBB) en de Nederlandse Bond van Katholieke Uitgevers (NBKU). Tot 1957 verscheen als orgaan van de NKBB Mededelingen, daarna Boek en zaak : officiëel orgaan van de Nederlandse Katholieke Boekverkopersbond.

In de jaren zestig integreerden beide bonden steeds meer in de algemene bonden en verloren daarmee hun bestaansreden.

De NKBB was al in 1962 een afzonderlijke sectie geworden binnen de algemene Nederlandse Boek-verkopersbond (NBB). De NBKU delegeerde per 1 januari 1969 de vakorganisatorische aangelegenheden van de bond aan de Koninklijke Nederlandse Uitgevers Bond en schreef in het laatste nummer van zijn blad Kort geboekstaafd de oorzaken van het afscheid toe aan "de algemene deconfessionalisering, de algehele ontzuiling van het confessionele organisatieleven, en daarmee gepaard gaande: de opkomst van totale samenwerkingsverbanden".

In 1971 werd weliswaar op een bestuursvergadering van de NKBB besloten de bond nog te laten voortbestaan, waarbij als een van de argumenten werd aangevoerd, dat het daarmee mogelijk bleef via de Federatie 'Sint Jan' de Brand-Van Gentprijs nog eens uit te reiken, maar hiervan is het nooit meer gekomen. In feite was de vereniging 'Sint Jan' al ingedommeld, wachtend op de definitieve opheffing in 1979.

Bron: Een literaire prijs zonder genomineerden, De Brand-Van Gentprijs van de Katholieke Boekverkopers- en Uitgeversvereniging Sint Jan (Erasmusplein 6 (1995), nr. 2)

Literatuur van en over de Nederlandse Katholieke Boekverkopersbond kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Boekverkopersbond’ vindt u het bedoelde materiaal.